Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam
  Hôm nay, Ngày 25 tháng 7 năm 2017

http://simonhoadalat.com/Pictures/NamA/2016-17/ThuongNien16.jpg

"Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/07/2017)
[Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43]

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Sống Đạo - số 5: Hôn nhân, gia đình của người Công giáo