Giờ hiện tại
  Giờ Việt Nam

  Hôm nay, Ngày 23 tháng 7 năm 2016

 Thủ bản
(08/04/2008 04:21 AM)

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 

THỦ BẢN CHÍNH THỨC CỦA LEGIO MARIAE

 

Xuất bản lần đầu 1950

Tái bản 1955

Tái bản 1959

Tái bản 1962

Tái bản 1968

Tái bản 1969

Tái bản 1970

Tái bản 1972

Tái bản 1973

Tái bản 1975

PHÉP ẤN LOÁT

Phú Cường, ngày 1-1-1975

Jos. PHẠM VĂN THIÊN

Giám-Mục

 

MỤC LỤC

Chương                                                                           Trang

NỘI DUNG............................................................................. 3

1. DANH HIỆU VÀ NGUỒN GỐC........................................ 13

2. CHỦ ĐÍCH........................................................................ 16

3. TINH THẦN...................................................................... 18

4. SỰ VỤ CỦA LEGIO.......................................................... 19

5. ĐẶC ĐIỂM CỦA LÒNG TÔN SÙNG................................ 26

6. BỔN PHẬN HỘI VIÊN ĐỐI VỚI ĐỨC MARIA................ 37

7. HỘI VIÊN VỚI CHÚA BA NGÔI ..................................... 57

8. HỘI VIÊN VỚI THÁNH THỂ ........................................... 62

9. HỘI VIÊN VỚI NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ ...................... 69

10. HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ ...............................................78

11. KẾ HOẠCH CỦA LEGIO MARIAE................................. 91

12. MỤC ĐÍCH BÊN NGOÀI CỦA LEGIO............................98

13. TRÁCH VỤ HỘI VIÊN ................................................. 109

14. PRAESIDIUM................................................................ 113

15. KINH TUYÊN HỨA....................................................... 121

16. NGÀNH PHỤ TÁ........................................................... 124

BẬC SƠ CẤP : TÁN TRỢ................................................... 126

BẬC CAO CẤP : BẢO TRỢ................................................ 128

NHẬN XÉT CHUNG VỀ HAI BẬC TÁN TRỢ ................... 129

17. HỘI VIÊN QUA ĐỜI..................................................... 137

18. TRẬT TỰ BUỔI HỌP PRAESIDIUM........................... 139

19. HỘI VIÊN VỚI BUỔI HỌP........................................... 153

20. HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH CỦA LEGIO............................. 164

21. NHÀ NAZARET MẦU NHIỆM..................................... 166

22. KINH NGUYỆN CỦA LEGIO....................................... 170

23. NHỮNG KINH KHÔNG THAY ĐỔI............................ 176

24. CÁC THÁNH BẢO TRỢ LEGIO MARIAE.................. 177

25. BỨC HỌA CỦA LEGIO............................................... 191

26. KINH TESSERA.......................................................... .195

27. HIỆU KỲ CỦA LEGIO ................................................. 197

28. VIỆC QUẢN TRỊ CỦA LEGIO..................................... 199

29. LÒNG TRUNG THÀNH............................................... 222

30. LỄ HỘI CHÍNH THỨC ................................................ 225

31. PHÁT TRIỂN & TUYỂN MỘ ...................................... 234

32. ĐỀ PHÒNG LUẬN ĐIỆU BÀI BÁC.............................. 239

33. NHIỆM VỤ CĂN BẢN.................................................. 249

34. PHẬN SỰ ỦY VIÊN PRAESIDIUM............................. 274

35. TÀI CHÍNH…………………………………………......286

36. PRAESIDIA ĐẶC BIỆT............................................... 288

37. KHUYẾN DỤ VỀ CÔNG TÁC..................................... 298

38. HIỆP SĨ ........................................................................336

39. CÁC ĐIỀU CỐT YẾU ................................................. 353

40. “HÃY ĐI GIẢNG PHÚC ÂM ...................................... 396

41. “ĐỨC MẾN CAO TRỌNG HƠN CẢ" ........................ 423

 

PHỤ LỤC

1. CÁC THƯ VÀ THÔNG ĐIỆP ĐỨC GIÁO HOÀNG.... 427

2. HIẾN CHẾ ÁNH SÁNG MUÔN DÂN……….………....433

3. TRÍCH GIÁO LUẬT …………………………............. 437

4. QUÂN ĐỘI RÔMA.......................................................440

5. TỔNG HỘI ĐỨC MARIA ........................................... 443

6. ẢNH MẸ VÔ NHIỄM GỌI LÀ PHÉP LẠ..................... 447

7. HỘI MÔI KHÔI............................................................450

8. DẠY GIÁO LÝ CÔNG GIÁO..................................... 453

9. HỘI TIÊN PHONG HOÀN TOÀN ..............................455

10. HỌC HỎI VỀ ĐỨC TIN ...........................................456

11. TỔNG HỢP VỀ ĐỨC MARIA..................................460

 

Ghi chú : Số trước là Chương theo ấn bản 1993

Số sau là Chương của sách cũ.

Ví dụ : 167 (98). KINH TUYÊN HỨA

(mới : 167, cũ : 98)

 

KÝ HIỆU CÁC SÁCH KINH THÁNH CỰU ƯỚC - TÂN ƯỚC

St : Sáng Thế

Xh : Xuất hành

Gs : Giô-suê

1Sm : Samuen q.1

1Sb : Sử biên niên q.1

Tv : Thánh vịnh

Dc : Diễm ca

Gv : Giảng viên

Đn : Đa-ni-en

Hc : Huấn ca

Is : I-sai-a

Mt : Matthêu

Mc : Mác-cô

Lc : Lu-ca

Ga : Gio-an

Cv : Công vụ Tông đồ

Rm : Rô-ma

1Cr : 1 Cô-rin-tô

2Cr : 2 Cô-rin-tô

Gl : Ga-lat

Ep : Ê-phê-xô

Pl : Phi-líp-phê

Cl : Cô-lô-xê

1Tx : 1 Thê-xa-lô-ni-ca

1Tm : 1 Ti-mô-thê

2Tm : 2 Ti-mô-thê

Dt : Do-thái

1Pr : 1 Phê-rô

1Ga : 1 Gio-an

Gđ : Giu-đa

 

 

BẢNG CHỮ TẮT

MỘT SỐ TÀI LIỆU HUẤN GIÁO

a) Công đồng Vatican II (1962-1965) :

AA : Apostolicam Actuoisitatem (Sắc lệnh về Tông đồ Giáo

dân)

DV : Dei Verbum (Mạc Khải)

GS : Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng)

LG : Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân)

PO : Presbyterorum Ordinis (Đào tạo Linh mục)

SC : Sacrosanctum Concilium (Thánh Công đồng)

 

b) Vài văn bản khác :

AAS : Acta Apostolicae Sedis (Văn kiện Tòa Thánh)

AD : Ad Diem Illum (Đến Ngày Ấy)

AN : Acerbo Nimis (Thông điệp về việc dạy Giáo lý)

CCC : Catechism of the Catholic Church (Giáo LýCông Giáo)

CIC : Codex Iuris Canonici (Bộ Giáo Luật)

CL : Christifideles Laici (Kitô hữu Giáo Dân)

CT : Catechesi tradendae (Huấn Giáo)

EI : Enchiridion Indulgentiarum (Sưu tầm các ân xá)

EN : Evangelii Nuntiandi (Loan báo Tin Mừng)

FC : Familiaris Consortio (Gia đình Kitô hữu)

JSE : Jucunda Semper (Hãy Vui Luôn)

MC : Mystici Corporis (Nhiệm Thể Chúa Kitô)

MCul : Marialis Cultus (Tôn Sùng Đức Maria)

MD : Mediator Dei (Trung Gian nơi tòa Thiên Chúa)

MF : Mysterium Fidei (Mầu Nhiệm Đức Tin)

MN : Mens Nostra (Ý của Ta) Thông điệp của ĐGH Pio XI

PDV : Pastores Dabo Vobis (Ta ban các chủ chiên cho các

ngươi)

RM : Redemptoris Missio (Sứ Mệnh Cứu Chuộc)

RMat : Redemptoris Mater (Mẹ Chúa Cứu Thế)

SM : Signum Magnum (Dấu Trọng Đại)

(Đức Phaolô VI, Thông điệp ngày 13-5-67)

UAD : Ubi Arcano Dei (Bình an của Chúa Kitô trong

Vương quốc của Ngài)

 

 

DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II

 

Ngày 30-10-1982 tại Vatican nhân dịp tiếp kiến 3.500 hội viên Legio Mariae Ý

1. Cha xin chào mừng toàn thể và mỗi người trong các con.

Điều làm cho Cha vô cùng phấn khởi là thấy các con quy tụ rất đông trong phòng này, đến từ nhiều miền nước Ý. Cha lại càng vui mừng hơn khi thấy các con tuy thành phần

nhỏ bé trong công cuộc truyền giáo quy mô, chỉ mới 60 năm đã mau chóng bành trướng khắp năm châu và chỉ hai năm sau khi Vị sáng lập, Ông Frank Duff, từ trần, đã hiện diện ở rất nhiều giáo phận trong Hội Thánh hoàn vũ.

Các vị tiền nhiệm của Cha, từ Đức Piô XI, đã ngỏ lời quý mến Legio Mariae và chính Cha ngày 10-5-1979, khi tiếp kiến phái đoàn đầu tiên, đã hoan hỉ nhắc lại những cơ duyên, trước kia, giúp Cha tiếp xúc với Legio Mariae ở Pari, ở Bỉ, ở Balan và sau đó, tại các giáo xứ trong thánh đô này, với tư cách Giám mục Rôma, nhân những chuyến viếng thăm mục vụ.

Và hôm nay, khi tiếp kiến cộng đoàn Legio các con đến triều yết nhân dịp hành hương, Cha hết sức quan tâm ghi nhận một đôi nét tạo nên lòng đạo đức và các sinh hoạt của Legio Mariae trong Hội thánh.

 

ƠN GỌI LÀM MEN

 

2. Các con thuộc đoàn thể giáo dân quyết tiến tới việc thánh hóa bản thân bằng niềm tin hướng dẫn cuộc đời. Quả là một lý tưởng cao vời và thật khó khăn. Nhưng ngày nay, qua Công đồng, Hội Thánh mời gọi mỗi Kytô hữu trong giới giáo dân Công giáo tham dự vào chức Linh mục Vương giả của Đức Kitô bằng việc chứng tỏ một đời sống thánh thiện,bằng sự xả kỷ và lòng bác ái trong hành động,hối thúc họ sống giữa đời, sang chói nhờ đức Tin, đức Cậy và đức Mến, chẳng khác linh hồn trong thân xác(LG10 và 38).

Lời mời gọi dành riêng cho giáo dân để nên men giữa dân Chúa, tạo nét linh hoạt Kytô giáo giữa thế giới hiện đại và mang vị Linh mục đến cho dân chúng, là lời mời gọi thật tuyệt vời của Hội Thánh.

Công đồng Vatican II cũng khuyến khích mọi giáo dân, với lòng quảng đại hăng say, kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa, cảm nhận mọi việc đến từ Người đều là căn bản, tham dự vào sứ mạng cứu độ của Hội Thánh, trở nên công cụ linh hoạt, nhất là ở những nơi mà xã hội hiện đại gặp những hoàn cảnh đặc biệt như bùng nổ dân số, giảm thiểu Linh mục, xuất hiện những vấn đề mới, ở những nơi mà Hội Thánh khó hiện diện và khó hoạt động tích cực.

Ngày nay, cánh đồng truyền giáo của giáo dân thật bao la - Vì thế, việc dấn thân vào ơn gọi tiêu biểu càng trở nên cấp bách hơn, hối thúc hơn và thực tế hơn - sức sống của giáo dân chứng tỏ sức sống của Hội Thánh. Và nhiệm vụ của các con, những hội viên Legio Mariae, trở nên khẩn thiết hơn do những nhu cầu của xã hội Ý và của những quốc gia có truyền thống Kytô giáo xa xưa và do gương mẫu sáng chói của những vị trong hội đoàn đã đi trước các con, đó là Edel Quinn ở Châu Phi, Alfonso Lambe ở Châu Mỹ Latinh và của hàng ngàn hội viên Legio đã bị sát hại ở châu Á hay đã hy sinh trong các trại cưỡng bức lao động.

 

VỚI TINH THẦN VÀ

MỐI ƯU TƯ CỦA MẸ MARIA

 

3. Linh đạo của các con là lòng đạo đức tuyệt hảo trong tước hiệu Maria, chẳng phải vì Legio vinh dự mang danh thánh Maria như một ngọn cờ tung bay phất phới, nhưng nhất là vì đã đặt phương thức đạo đức và truyền giáo trên nguyên tắc chọn việc kết hợp với Đức Maria làm động lực và dựa trên sự tham dự gắn bó của Đức Trinh Nữ vào kế hoạch cứu chuộc làm nguyên lý.

Nói cách khác, các con đảm nhận việc phục vụ mọi người, hình ảnh của Đức Kytô, với tinh thần và mối ưu tư của Đức Maria. Theo xác nhận của Công đồng, nếu Đấng Trung gian duy nhất của chúng ta là Đức Giêsu Kytô, Đấng làm người, thì chức năng hiền mẫu của Đức Maria đối với loài người đã không làm lu mờ và giảm thiểu sự trung gian duy nhất của Đức Kytô, mà còn làm gia tăng thần lực (LG 60).

Do đó, Hội thánh luôn luôn khẩn cầu Đức Trinh Nữ Diễm Phúc bằng những tước hiệu : Vị Trạng sư, Đấng Phù trợ, Mẹ Hằng cứu giúp, Mẹ Trung gian, Mẹ Hội Thánh.

 

NƠI NÀO CÓ ĐỨC MẸ

LÀ NƠI ĐÓ CÓ CHÚA CON

 

Để sinh trưởng và phát triển, công việc tông đồ trông nhờ nơi Đức Mẹ Đấng hạ sinh Đức Kytô, thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Nơi nào có Đức Mẹ là nơi đó có Chúa Con. Khi ai lìa bỏ Đức Mẹ, sớm muộn gì cũng lánh xa Chúa Con. Chỉ vì lý do này mà ở nhiều khu vực trong xã hội tục hóa, đã tràn lan cơn khủng hoảng niềm tin Thiên Chúa, khởi sự từ việc suy sụp lòng tôn sùng Đức Maria.

Legio mà các con gia nhập là một trong những đoàn thể dấn thân vào việc làm sinh sản và phát triển đức Tin qua việc truyền bá hoặc tái lập lòng sùng kính Đức Maria. Chính vì thế nhờ lòng yêu mến Đức Maria, công cuộc này luôn luôn cố gắng làm cho Chúa Con được nhận biết và yêu mến nhiều hơn, Người là Đường, là Chân lý và là Sự Sống của mọi người.

Trong triển vọng Tin Mến, với tất cả tâm hồn, Cha ban phép lành Tòa thánh cho các con.

ĐTC Gioan Phaolo I

 

 

GHI CHÚ MỞ ĐẦU

           *****

Căn cứ trên nhiều kinh nghiệm, chưa có đơn vị Legio nào, khi tuân theo đúng quy luật của Thủ Bản, mà bị thất bại.

Legio là một hệ thống, nếu tước bỏ hay sửa đổi một phần nào, thì sẽ đổ vỡ. Những vần thơ sau đây của Whittier rất đúng, có thể áp dụng cho Legio :

 

"Vải gai dệt bởi chỉ mành

Bứt đi một sợi tan tành đến nơi

Đàn cầm tiết điệu yên vui

Một dây đã đứt, rã rời âm thanh"

 

Ai chăm chú đọc chương "Hệ thống cố định của Legio Mariae " sẽ dễ dàng công nhận, nếu không áp dụng triệt để hệ thống này, thì nên bỏ ngay việc dự định thiết lập Legio.

Vả lại, để nên thành phần của Legio thì cần phải được một trong những Hội Đồng có thẩm quyền chính thức công nhận.

 

 

FRANK DUFF,

Đấng sáng lập Legio Mariae

 

Frank Duff sinh tại Dublin, Thủ đô nước Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan, vào ngày 7 tháng 6 năm 1889. Từ lúc 18 tuổi, Ông đã đi vào ngành dân chính. Đến năm 24 tuổi, Ông gia nhập Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn- Phaolô. Ở đây, Ông được hướng dẫn để cam kết sống đức tin Công Giáo sâu đậm hơn, đồng thời, Ông rất nhạy cảm trước nhu cầu của những người nghèo khổ và những người mà quyền lợi bị chèn ép.

 

Cùng với một nhóm phụ nữ Công Giáo và Cha Michael Toher, thuộc Tổng Giáo phận Dublin, Ông đã thành lập Prỉsidium Legio Mariae đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 năm 1921. Từ ngày ấy đến khi qua đời, ngày 7 tháng 11 năm 1980, Ông đã cống hiến cuộc đời một cách anh hùng để hướng dẫn Legio Mariae lan rộng khắp thế giới. Ông đã tham dự Công Đồng chung Vaticanô II với tư cách là một quan sát viên giáo dân.

 

Những hiểu biết sâu sắc của Ông về vị thế của Đức Trinh Nữ trong chương trình Cứu chuộc cũng như vị trí của người tín hữu giáo dân trong sứ mạng của Giáo Hội đã phản ánh trong cuốn Thủ Bản này, mà hầu hết do Ông biên soạn.

 

"Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh sẵn sang vào trận" (Dc 6,10)

 

"Danh xưng của Trinh nữ là Maria" (Lc 1,27)

 

"LEGIO MARIAE, danh hiệu khéo chọn biết bao !" (Đức Piô XI)

 Trở về
Các bài viết khác:
Chương 1-5 (08/04 04:20:18 AM)
Chương 6-7 (07/04 18:15:26 PM)
Chương 8-10 (07/04 18:13:54 PM)
Chương 11-13 (07/04 18:12:28 PM)
Chương 14-16 (07/04 18:10:59 PM)
Chương 17-19 (07/04 18:09:25 PM)